20180524

Effecten op de omgeving

Hoe is de veiligheid gewaarborgd?

Elke windturbine moet in Nederland gecertificeerd zijn. Deze certificering is een waarborg dat de windturbine uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico’s. Veiligheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een windturbine. Zo is bij de locatiekeuze voor Windpark Nijmegen-Betuwe gezorgd dat er voldoende afstand wordt gehouden tot de […]

Toelichting
Windmolens, vogels en vleermuizen, gaat dat wel samen?

Van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen sterft er één door windenergie. Gif, verkeer, huisdieren, jacht en de ramen van woningen kosten veel meer slachtoffers. Over vleermuizen is nog niet zoveel bekend. Het streven is natuurlijk om het aantal slachtoffers zo veel mogelijk te beperken. Op sommige plekken is het daarom onverstandig windmolens […]

Toelichting
Hebben direct omwonenden extra voordeel van het windpark?

Windpark Nijmegen-Betuwe krijgt een eigen Omgevingsfonds. Het fonds is bedoeld voor projecten in de woongebieden die (deels) binnen een afstand van 1,5 km. van het windpark liggen. Dat zijn Ressen, de Nijmeegse wijk Oosterhout, het dorp Oosterhout en Reeth. Het fonds wordt beheerd door een bestuur met vertegenwoordigers vanuit deze vier gemeenschappen, plus een onafhankelijk […]

Toelichting
Is de hinder van het windpark samen met de A15 en Betuweroute niet te groot?

Er mogen geen wettelijk bepaalde normen worden overschreden, maar voor ‘cumulatief effect’ is geen goede regelgeving. Het is een feit dat bewoners van enkele buurtschappen in deze omgeving veel voor de kiezen krijgen. De hinder van de A15 en Betuweroute zal nog toenemen doordat de A15 binnenkort wordt verbreedt en er hier mogelijk een Regionaal […]

Toelichting
Zal de waarde van woningen in de omgeving dalen?

Diverse studies laten verschillende resultaten zien. Soms is sprake van een lagere verkoopwaarde van woningen nabij windparken, soms is er nauwelijks effect, of alleen een tijdelijke waardedaling zolang er protest tegen het windpark is. In het concrete geval van Windpark Nijmegen-Betuwe zal een lagere woningwaarde deels samenhangen met algemene ontwikkelingen op de woningmarkt en deels […]

Toelichting
Wordt er rekening gehouden met overlast voor omwonenden?

Overlast voor omwonenden kan bestaan uit aantasting van het uitzicht, geluidhinder en slagschaduw en lichtschittering van de wieken. Voor Windpark Nijmegen-Betuwe zijn deze effecten in beeld gebracht in een Milieu Effect Rapport (MER). Het MER laat zien dat de overlast binnen de wettelijke grenzen blijft. Wanneer grenzen eventueel toch overschreden dreigen te worden voor een […]

Toelichting