24-05-2018
Alle vragen

Hebben direct omwonenden extra voordeel van het windpark?

Windpark Nijmegen-Betuwe krijgt een eigen Omgevingsfonds. Het fonds is bedoeld voor projecten in de woongebieden die (deels) binnen een afstand van 1,5 km. van het windpark liggen. Dat zijn Ressen, de Nijmeegse wijk Oosterhout, het dorp Oosterhout en Reeth. Het fonds wordt beheerd door een bestuur met vertegenwoordigers vanuit deze vier gemeenschappen, plus een onafhankelijk voorzitter. Er wordt 1 euro per geproduceerde MWh beschikbaar gesteld voor het Omgevingsfonds.

Naast het Omgevingsfonds draagt het windpark bij – gedacht wordt aan € 0,50 per MWh – aan een Gebiedsfonds. Dit fonds is bedoeld om een ‘groene aankleding’ van het landschap te realiseren. Dit is onderdeel van een gebiedsvisie die is opgesteld onder leiding van de provincie, als tegemoetkoming aan omwonenden die met meerdere projecten te maken krijgen. Naast windmolens gaat het om verbreding van de A15, een containterminal en nieuwe bedrijventerreinen.