24-05-2018

WindpowerNijmegen gaat nieuwe fase in

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van WindpowerNijmegen in februari 2017 is door leden ingestemd met een verbreding van de coöperatie. Afgesproken is dat de coöperatie een aantal zaken verder gaat onderzoeken:
1.      Welke organisatievorm past het best bij de gekozen verbredingsstrategie?
2.      Samen met een werkgroep gaan we uitdenken hoe we energieprojecten op wijk- en buurtniveau kunnen ondersteunen.
3.      Met een werkgroep educatie gaan we de ideeën voor educatieve activiteiten verder uitwerken.

organisatievorm

In het proces rond de strategie & organisatie van de coöperatie is ervoor gekozen om eerst een strategie op hoofdlijnen vast te stellen en daarna een geschikte organisatievorm te kiezen. Nu de strategie is vastgesteld, gaan we verder met het tweede deel: de organisatie. Samen met de werk- en klankbordgroep gaan we uitzoeken welke organisatievorm het beste past bij de gekozen verbredingsstrategie. Allereerst onderzoeken we de mogelijkheden binnen de huidige vorm, waarbij de (financiële) belangen van de huidige leden (investeerders) te allen tijde geborgd moeten zijn. Daarnaast kijken we welke alternatieve organisatievormen mogelijk zijn.

Op dit moment is procesbegeleider Ruud Schuurs meer informatie aan het verzamelen via juridisch specialisten met ervaring rond energiecoöperaties. Ook doet hij rechtstreeks navraag bij andere coöperaties die voor eenzelfde keuze hebben gestaan. Deze informatie gebruiken we om de wensen, mogelijkheden en de voor- en nadelen in kaart te brengen.

Dit hele proces van de organisatiestructuur willen we in juni met werkgroepen en bestuur afronden, zodat we op de ALV van 15 juni een voorstel kunnen voorleggen over de meest wenselijke vorm. Heb je nog vragen of opmerkingen hierover? Of wil je graag nog meepraten in dit laatste deel? Mail dan naar info@windparknijmegenbetuwe.nl of ruud@ruudschuurs.nl

Afspraken

Tijdens de ALV van februari jl. is het volgende afgesproken:
1. WindpowerNijmegen gaat nieuwe duurzame energieprojecten op stads- en regioniveau (duurzame opwek op grotere schaal) ontwikkelen. Stichting WIEK-II blijft daarbij de preferente samenwerkingspartner.
2. WindpowerNijmegen gaat projecten op wijk- en buurtniveau ondersteunen. Dat wil zeggen dat de coöperatie actieve burgers in de stad gaat ondersteunen bij hun lokale energie-initiatieven. Om dit idee vorm te geven wordt een werkgroep opgericht, met de opdracht om een plan van aanpak te ontwikkelen, dat past bij de mogelijkheden van de coöperatie qua tijd, kennis en middelen.
3. De coöperatie zet haar educatieve activiteiten voort. Ook hiervoor start een werkgroep, die het thema educatie en voorlichting verder zal uitwerken. Hierbij kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kansen die ons Windpark en de faciliteiten daaromheen bieden.

Bekijk hier de documenten over de toekomststrategie van WindpowerNijmegen:
Toekomststrategie WindpowerNijmegen
Bijlage Toekomststrategie WindpowerNijmegen

Tekst: Caroline de Greeff (bestuurslid WindpowerNijmegen)