24-05-2018

Leden voor verbreding WindpowerNijmegen

Een van de onderwerpen op de agenda tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 februari 2017 in Lent, was de toekomststrategie van WindpowerNijmegen. Een werkgroep, met coöperatie- en bestuursleden en een extern adviseur, heeft een voorstel voorbereid. Tijdens de ALV is dit aan de leden voorgelegd.

Veel animo

Bijna alle honderd aanwezigen op de ALV stemden voor verbreding van de activiteiten van de coöperatie. Bestuurslid Caroline de Greeff is blij met deze brede steun, hoewel die niet helemaal als een verrassing kwam. “Uit alle bijeenkomsten en gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd, kwam duidelijk naar voren dat onder leden en donateurs veel animo is voor uitbreiding van activiteiten. Het is natuurlijk geweldig dat we ons eigen windpark hebben gerealiseerd, maar er is nog veel meer nodig voor een permanente omslag naar duurzame energie. Ieder lid en iedere donateur kan zich vanaf nu verder inzetten voor die projecten en activiteiten die bij hem of haar passen.”

Belangen gewaarborgd

Een lid stemde tijdens de ALV tegen uitbreiding van de coöperatie-activiteiten. Drie leden onthielden zich van stemming. “Deze mensen zijn niet per se tegen, maar willen vooral eerst weten welke organisatiestructuur op deze strategie volgt. Daar gaan we nu verder mee aan de slag”, aldus De Greeff. “We hebben er bewust voor gekozen om het eerst eens te worden over de gewenste strategie, om daarna te kijken naar de structuur die daar het best bij past. De belangrijkste voorwaarde is daarbij dat de (financiële) belangen van de huidige leden (investeerders) gewaarborgd zijn.” Voor de zomer van 2017 komt het bestuur van WindpowerNijmegen met een voorstel voor een organisatiestructuur, die past bij de nieuwe koers.

Wat betekent deze nieuwe koers nou eigenlijk?
1. WindpowerNijmegen gaat nieuwe duurzame energieprojecten op stads- en regioniveau (duurzame opwek op grotere schaal) ontwikkelen. Stichting WIEK-II blijft daarbij de preferente samenwerkingspartner.
2. WindpowerNijmegen gaat projecten op wijk- en buurtniveau ondersteunen. Dat wil zeggen dat de coöperatie actieve burgers in de stad gaat ondersteunen bij hun lokale energie-initiatieven. Om dit idee vorm te geven wordt een werkgroep opgericht, met de opdracht om een plan van aanpak te ontwikkelen, dat past bij de mogelijkheden van de coöperatie qua tijd, kennis en middelen.
3. De coöperatie zet haar educatieve activiteiten voort. Ook hiervoor start een werkgroep, die het thema educatie en voorlichting verder zal uitwerken. Hierbij kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kansen die ons Windpark en de faciliteiten daaromheen bieden.

Bekijk hier de documenten over de toekomststrategie van WindpowerNijmegen:
Toekomststrategie WindpowerNijmegen
Bijlage Toekomststrategie WindpowerNijmegen

alv windpowernijmegen