24-05-2018

Verslag van de ALV van 4 oktober 2016

Op de agenda van de ALV op 4 oktober stonden o.a. een bouwupdate over Windpark Nijmegen-Betuwe, de begroting 2017, de installatie van de kascommissie en een update van het proces strategie en organisatie voor de coöperatie.

Organogram coöperatie, BV en ontwikkelstichting

Ter verduidelijking en naar aanleiding van vragen op de vorige Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur een organogram opgesteld. In het organogram zijn de relaties tussen en rollen binnen coöperatie WindpowerNijmegen, (ontwikkel)stichting Wiek-II en windpark Nijmegen-Betuwe BV geschetst. Het organogram is te vinden op de coöperatiepagina van deze website.

Update Windpark Nijmegen-Betuwe

Windpark-directeur Pim de Ridder geeft een update. Sinds 7 april, toen de eerste werkzaamheden begonnen, zijn er veel mijlpalen behaald. Er is veel materiaal aangeleverd, de fundering is gebouwd, het schakelstation is aangepast, de netinpassing geregeld. En 3 en ¾ molen zijn gebouwd. De wieken van de vierde molen worden eind oktober geplaatst. De komende periode volgt ook het testdraaien met de turbines en de overname van de turbines van Lagerwey. Het feestelijke openingsweekend is gepland van 8 t/m 10 december. We organiseren dan diverse activiteiten om de oplevering van het windpark te vieren.
Ondanks een, gelukkig klein aantal, tegenslagen zijn we binnen de begroting gebleven. De tegenslagen waren de schade aan een turbineblad bij transport vanuit China, de aanpassing van het schakelstation in de Mussenhut en het hoge water in juni en de kabeldiefstal die dat heeft geleid tot vertraging en meerwerk bij het leggen van de kabels.
Bekijk hier de presentatie met mijlpalen in de bouwfase.

Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe

In de plannen en begroting voor ons windpark is een Omgevingsfonds opgenomen, in het kader van goed nabuurschap. Projecten uit de directe omgeving van het windpark kunnen een beroep doen op gelden uit het Omgevingsfonds. Voor het Omgevingsfonds is inmiddels een conceptreglement opgesteld samen met het betrokken bewonersplatform. Het reglement is gebaseerd op voorbeelden van andere dergelijke fondsen en de NWEA (www.nwea.nl) Gedragscode Wind op Land.

Het Omgevingsfonds is niet te verwarren met Duurzame Energiefonds. Per geproduceerde MWh wordt een bedrag in het Omgevingsfonds opgenomen, besteedbaar in de omgeving (kernen in de buurt van het windpark). Van het rendement dat windpark Nijmegen-Betuwe BV uitkeert aan coöperatie WindpowerNijmegen wordt een deel uitgekeerd aan de aandeelhouders van Nijmeegse windaandelen en een deel aan het Duurzame Energiefonds (zie participatiereglement). Het Duurzame Energiefonds is bedoeld om bij te dragen aan nieuwe duurzame energieprojecten.

Begroting 2017 en kascommissie

De begroting 2017 zoals opgesteld door penningmeester Erik Kemper is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. De nieuwe kascommissie bestaande uit Zeno van Ditzhuijzen, Sandra Hartog – van den Brink en Marienella Holleman is geïnstalleerd. De kascommissie zal de jaarrekening 2016 controleren. Er waren 6 aanmeldingen voor de kascommissie. De andere geïnteresseerden zijn gevraagd of zij komende jaren inzetbaar zijn voor de kascommissie. In overleg met de geïnteresseerden heeft het bestuur een roulatieschema voor de komende 3 jaar voor de kascommissie

Proces Strategie en organisatie

Bestuurslid Caroline de Greeff en procesbegeleider Ruud Schuurs lichtten het proces toe. Lees hier meer over de ontwikkeling van een toekomststrategie voor WindpowerNijmegen.

Update projectontwikkeling Wiek-II

Namens stichting Wiek-II schetste Pim de Ridder de kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe projecten in Nijmegen en omgeving. Er liggen veel mooie kansen, de een concreter dan de andere. Een van de projectkansen is zonnecentrale de Grift. Dit project wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarnaast wordt nog gewerkt aan de vijfde molen, Power2Heat mogelijkheden en andere ideeën voor de lange termijn.
De mogelijke projecten worden voorbereid door stichting Wiek-II. Onze coöperatie volgt deze projecten en kijkt – ook gezien het strategieproces – hoe verdere deelname door de coöperatie vorm te geven is. Uiteraard worden de projecten, wanneer deze concreter uitgewerkt zijn, voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
Bekijk hier de presentatie van Wiek-II over mogelijke nieuwe projecten

Verslag: Ineke de Jong (secretaris coöperatie WindpowerNijmegen)