24-05-2018

WindpowerNijmegen beraadt zich over toekomst

De bouw van Windpark Nijmegen-Betuwe is in volle gang. Hoe verder na de oplevering? Dat is de vraag die we in het proces toekomststrategie willen beantwoorden. Welke ambities hebben we nog meer als coöperatie en welk organisatiemodel past daarbij?
De uitgangspunten daarbij zijn:
– We willen een brede rol in duurzame energie in de omgeving spelen als coöperatie.
– We voeren de (grote) energieprojecten uit in samenwerking met stichting Wiek-II.
– We willen samenwerken waar dat kan, met andere partijen en initiatieven in de regio.
– We willen recht doen aan de organisatievorm van de coöperatie, dat betekent dat onderzocht moet worden hoe we als coöperatie nieuwe projecten aan kunnen gaan, zonder de afspraken met de participanten van het Windpark te schenden. Wellicht moet de organisatiestructuur worden aangepast.

Proceskoers en complexiteit

Het bleek het in de werkgroepbijeenkomsten lastig om een goede proceskoers op te pakken. Hiervoor zijn verschillende redenen: veel gevarieerde opvattingen, het is een complex onderwerp, er lijkt meer tijd en kennis / expertise nodig. Als bestuur vinden we dat we de opdracht hebben onderschat. Het is complexer en meer werk dan gedacht om voor ons als coöperatie de toekomstvisie voor te bereiden.

Inzet procesbegeleider

We hebben daarom na een aantal bijeenkomsten geconcludeerd dat meer tijd en kennis / expertise nodig dan gedacht. Dat is de reden dat het bestuur heeft gezocht naar een procesbegeleider, die fungeert als kristallisatiepunt in het strategievormingsproces. Deze hebben we gevonden in de persoon van Ruud Schuurs en dit houdt in dat Ruud de ideeën, kansen en mogelijkheden die worden aangedragen vanuit de coöperatie (maar ook door betrokkenen daarbuiten) zal vertalen naar één of meer samenhangende scenario’s. Deze vormen de basis voor de besluitvorming in bestuur en ALV.

Adviserende rol voor de werkgroep

De werkgroep houdt zijn belangrijke adviserende rol en heeft in onze ogen een rol als ‘voorhoede’ van de coöperatie om het proces te volgen. Daarnaast kan de werkgroep, voor zover de leden dat willen en daar tijd voor hebben, actief bijdragen aan het proces. Ook de eerder geformeerde klankbordgroep blijven we raadplegen. Daarnaast volgt en bewaakt het bestuur dit proces intensief.

Vervolg

Op de algemene ledenvergadering die gepland is op 4 oktober (uitnodiging volgt), geven we een uitgebreidere update en gaan we in gesprek over de toekomst.

Ineke de Jong (secretaris coöperatie WindpowerNijmegen)