24-05-2018

Vervanging generator oostelijke windturbine

Bij de meest oostelijke windturbine van Windpark Nijmegen-Betuwe is eind 2021 een defect ontstaan in de generator. De isolatie van één wikkel in de generator is beschadigd. Na constatering van dit probleem is het vermogen van de windturbine verminderd. Dit betekent dat de turbine op half vermogen draait vanaf het moment dat het probleem bekend was. Door de defecte wikkel draait de windturbine technisch gezien met een halve generator. Dit zou geluidsoverlast kunnen veroorzaken.

Windpark Nijmegen-Betuwe en de Omgevingsdienst Nijmegen hebben vanuit de omgeving klachten van geluidsoverlast (lage bromtoon) ontvangen. De directeur van Windpark Nijmegen-Betuwe heeft regelmatig contact met de omwonenden om de overlast te monitoren en oplossingen te bespreken.

Genomen maatregelen tegen geluidshinder

Om eventuele geluidshinder tegen te gaan zijn de volgende maatregelen genomen:

  • De rotorsnelheid is verminderd, zodat het geluidsniveau van de molen met 7dB verminderd.
  • Het systeem dat het geluid van de generator reduceert is opnieuw ingesteld. Dit systeem, dat de geluidsreductie aanstuurt volgens het CRT principe (Counter Ripple Test), houdt in dat het geluid van de generator wordt gereduceerd door tegensturing.

Vervanging generator

Daarnaast zijn er acties in gang gezet om de generator te vervangen. Door de complexiteit van het gehele proces vroeg dit enkele weken voorbereiding. Een nieuwe generator is gebouwd en vervoerd vanuit Maagdenburg (Duitsland). Aangekomen op de locatie van de molen moeten de wieken worden gedemonteerd en de kapotte generator uit de molen worden gehaald. Om dit te kunnen uitvoeren, hebben we een speciale kraan nodig. Deze kraan moest worden gereserveerd om de kraan optimaal te gebruiken en onnodige extra kosten te voorkomen.

Werkzaamheden vanaf 9 februari

We verwachten dat woensdag 9 februari wordt gestart met de opbouw van de kraan. De kraan is dan hijsklaar op vrijdag 11 februari. Eind week 6 / begin week 7, bij goed weer, worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Gevolgen

Door de defecte generator is er overlast voor de omwonenden en wordt er minder groene energie opgewekt dan mogelijk is. Dit heeft een direct gevolg op de omzet van het Windpark. De gemiste productie wordt vergoed volgens de gemaakte afspraken met de leverancier van de turbines. Echter, de huidige opbrengstprijzen voor de verkoop van energie zijn fors hoger dan de afgesproken garantieprijzen. Vanwege de overlast en gederfde inkomsten is gestreefd naar zo snel mogelijke vervanging van de generator.

De kosten voor de vervanging van de generator (kraan, generator, arbeid en dergelijke) komen ten laste van Lagerwey/Enercon, de leverancier. Windpark Nijmegen-Betuwe BV is wel verantwoordelijk voor de toegang voor de kraan bij de molen. Daarnaast is het Windpark verantwoordelijk voor het eventuele herstel van de gebruikte gronden.

Door goed overleg met Lagerwey, GreenTrust (technisch beheerder wan het windpark) en grondeigenaar is het mogelijk de generator snel te vervangen waardoor de overlast voor de omgeving en het Windpark zoveel mogelijk wordt beperkt.

De leden van Energiecoöperatie WPN zijn hierover ook geïnformeerd tijdens de Algemene Ledenvergadering.