24-05-2018

Toekomststrategie WindpowerNijmegen

Zoals je wellicht hebt gelezen in onze vorige nieuwsbrief, is Ruud Schuurs als procesbegeleider aangetrokken voor het interessante en complexe proces om tot onze strategie voor de toekomst te komen. Ruud werkt samen met de werkgroep Strategie & Organisatie en het bestuur aan een concreet voorstel voor de toekomststrategie van onze coöperatie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 oktober heeft Ruud zijn procesaanpak en eerste gevolgtrekkingen gepresenteerd. De eerste gevolgtrekkingen zijn gebaseerd op een aantal gesprekken (met werkgroep, bestuur, Wiek-II en een aantal partners en stakeholders).

Proces tot nu toe en hoe jij input kunt leveren

Onderstaand vind je een samenvatting van de ALV presentatie van Ruud Schuurs en verdere stappen die zijn gezet. Wil je Ruud Schuurs, werkgroep en bestuur wat meegeven, concrete input leveren, opmerkingen maken of je zorgen uiten? Laat het dan weten aan Ruud via ruud@ruudschuurs.com of het bestuur via info@windparknijmegenbetuwe.nl.  Ons voornemen is om gedurende dit proces nog een brede bijeenkomst voor leden en donateurs in de vorm van een strategiecafé te organiseren. Daar worden dan de conceptscenario’s toegelicht en kun je als lid of donateur reageren en meedenken. Het streven is om begin 2017 conclusies te trekken en een voorstel aan de ALV voor te leggen.

De essentie van strategievorming

Ruud benadrukte in zijn ALV-presentatie dat de essentie van strategievorming ligt in het vinden van een balans tussen wat je wil (ambitie), wat je kunt (sterkten en beperkingen) en de kansen die er liggen. De strategie van een coöperatie dient de materiële belangen van haar leden en de coöperatie bestaat dankzij een beweging en niet andersom. Ruud analyseert dat coöperatie WindpowerNijmegen de volgende punten nastreeft:

 • Een brede rol in duurzame energie in Nijmegen e.o.;
 • Het coöperatief model daarbij centraal stellen;
 • Samenwerken met Wiek-II in (grote) energieprojecten;
 • Samenwerken met derden waar mogelijk.

Het profiel van WindpowerNijmegen

Na de eerste gesprekken en op basis van zijn ervaring als lid van onze coöperatie schetst Ruud het profiel van WindpowerNijmegen:

 • positionering, ledenbestand en structuur resultaat van 3 jaar sterke focus op 1 (wind)project;
 • bestuurlijke helderheid in aanloop naar project;
 • sterk in communicatie en crowdfunding;
 • capaciteit en kennis projectontwikkeling ‘extern’ (Stichting Wiek-II);
 • vrijwilligersorganisatie; beschikbaarheid menskracht en kennis daarmee onzeker.

Transitie is een inherent onzeker proces

Energiecoöperaties bewegen zich in een gecompliceerde omgeving. De energietransitie is een inherent onzeker proces: beperkte centrale sturing, grote gevestigde belangen, geen vastomlijnd eindplaatje, geringe interesse bij een overgroot deel van de burgers. Daarnaast is er een enorme opgave, met grote complexiteit. Dit wil zeggen dat het moeilijk te voorspellen is hoe het toekomstige speelveld waar ook de coöperatie in beweegt eruit zal zien.

Kansen!

In de omgeving zijn een aantal kansen te identificeren, waaronder:

 • Ontwikkeling energielandschap De Grift;
 • 000 zonnepanelen op 7.000 huurwoningen;
 • Ontwikkeling Engie-terrein;
 • Tender energie-inkoop 17 gemeenten in de regio Arnhem, Nijmegen;
 • Snel groeiende aandacht voor gasloze wijken;
 • Energiebesparing gebouwde omgeving.

Welke van deze kansen kunnen en willen we verzilveren in de komende jaren – gegeven het eigen profiel en de risico’s? En ook belangrijk: hoe ontwikkelen we een strategische radar om steeds weer positie te bepalen bij kansen en mogelijkheden?

Procesaanpak strategieproces WindpowerNijmegen

Stap 1: Koers vinden, dat wil zeggen:  ‘willen’  en ‘kunnen’ uitdiepen en een omgevingsanalyse doen.

Inmiddels zijn na de Algemene Ledenvergadering twee strategiesessies georganiseerd met werkgroepleden en bestuursleden. In de eerste sessie zijn de sterkten en beperkingen van de coöperatie geïnventariseerd. De beperkingen zijn punten die je kunt versterken of compenseren (door bv. samenwerking) of niet kunt doen.

In grote lijnen, zonder recht te doen aan de details, zijn als sterkten geïdentificeerd:
– goede communicatie en succesvolle crowdfunding;
– focus, waardoor in recordtijd een concreet resultaat is geboekt;
– samenwerking met Wiek-II;
– het energiefonds dat straks financiële basis kan geven aan nieuwe projecten.

De belangrijkste beperkingen liggen op het vlak van:
– vrijwilligheid en inzetbaarheid van mensen;
– een gevoel van afhankelijkheid van Wiek-II;
– vooralsnog beperkte focus op wind;
– beperkte financiële kracht op de korte termijn.

In de tweede sessie is gewerkt aan het uitkristalliseren van mogelijke scenario’s. Daaraan wordt de komende weken verder gewerkt. Daarnaast zijn volgend op de schriftelijke enquête (die in de zomer onder de leden is verspreid) telefonische interviews met een aantal leden en donateurs gehouden. Deze interviews geven ook input voor het bepalen van sterkten, beperkingen en het kiezen van scenario’s.

Stap 2: Organiseren, dat wil zeggen: de coöperatiestructuur bepalen en daarbij de belangen van de huidige leden borgen, ruimte geven aan ‘de beweging’, zorgen voor financiële continuïteit en relatie met derden. De organisatiestructuur volgt straks uit de koers die gekozen wordt. Uiteraard worden ook daarover nu al diverse punten benoemd, maar de uiteindelijke structuurkeuze parkeren we nog even tot een later moment.