24-05-2018

Richtlijnen MER vastgesteld

Eind september publiceerde de gemeente Nijmegen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark A15. Dit NRD beschrijft de opstellingsvarianten (aantal, locaties en type windmolens) die in het Milieu Effect Rapport worden onderzocht, en de milieu-effecten die in beeld meoten worden gebracht. Er zijn 14 inspraakreacties ontvangen, die in een Reactienota zijn samengevat en van een antwoord voorzien. De Commissie voor de MER heeft 9 december jl. haar advies uitgebracht. Het College van B&W heeft de Reactienota op 17 december vastegesteld en besloten dat het NRD, samen met de Reactienota en het advies van de commissie voor de MER, het kader is voor het opstellen van het MER door het bedrijf Pondera Consult.

Pondera kan gebruik maken van veel al uitgevoerde studies, bijv. naar de effecten van de windmolens voor flora en fauna. Wel zullen daar soms nog aanvullingen op moeten komen. In januari komen er enkele informatiebijeenkomsten over de resultaten van alle onderzoeken. Als alles meezit kan eind februari het MER gepubliceerd worden, samen met een ontwerp-bestemmingsplan. voor het Nijmeegse deel van het windpark bij de A15. Beide documenten gaan dan de inspraak in.

De meest recente documenten zijn te vinden in de besluitenlijst van het College van B&W (onder punt 3.23). Andere documenten zijn te vinden op http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/klimaat/windenergie.