24-05-2018

Ontwerpbestemmingsplan en MER ter inzage

Vanaf vandaag liggen het ontwerpbestemmingsplan en het MER voor Windpark Nijmegen-Betuwe ter inzage. Op 17 april is er een inloopavond. Tot en met 7 mei kunnen zienswijzen worden ingediend.

Het ontwerpbestemmingsplan betreft alleen de vijf windmolens in Nijmegen-Noord. Het milieueffectrapport (MER) is opgesteld voor negen windolens in Nijmegen-noord én Overbetuwe, plus het ontwerpbesluit tot gedeeltelijke herziening van de ‘Structuurvisie Nijmegen 2013’ voor het onderdeel windenergie.

De drie documenten zijn voorzien van diverse bijlagen. Op de volgende locaties liggen alle stukken ter inzage:
* De gemeentelijke Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 te Nijmegen;
* Wooninformatie Centrum Waalsprong (WIC) in het Thermiongebouw, Thermionpark 7 te Lent.
De documenten zijn te downloaden van de website www.nijmegen.nl. Het digitale ontwerpbestemmingsplan kan geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn hier te vinden.

Op donderdag 17 april vindt een informatieavond plaats in het Thermiongebouw. Tijdens deze avond is er gelegenheid om de stukken in te zien en vragen te stellen.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Tot en met 7 mei kunnen zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen op het onderdeel MER worden doorgestuurd naar de commissie voor de milieueffectrapportage, die deze reacties gebruikt voor haar toetsingsadvies op het MER. De zienswijzen worden betrokken bij het nemen van de definitieve besluiten.
Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in de 2e helft van 2014 door de gemeenteraad van Nijmegen vastgesteld, waarna beroep bij de Raad van State mogelijk is.