24-05-2018

Resultaten onderzoek motivatie leden en donateurs

Inzicht in de motivatie van leden en donateurs om mee te doen aan onze coöperatie is een goed vertrekpunt om de toekomst van de coöperatie verder vorm te geven. De werkgroep Strategie en organisatie heeft daarom een korte enquête gemaakt, omdat we helaas niet iedereen persoonlijk konden spreken. We hebben ervoor gekozen om nog geen concrete vragen over de toekomst te stellen, maar vooral na te gaan wat de motivatie is geweest om lid te worden. De mogelijkheden voor de toekomst worden uitgewerkt in scenario’s en later voorgelegd.

Respons en representativiteit

In totaal hebben 148 personen de vragenlijst ingevuld, onder wie 132 leden en 16 donateurs. De totale respons is 11,27% van het totaal aantal leden/donateurs van WindpowerNijmegen. De respons onder leden (aandeelhouders) is hoger (13%) dan onder de donateurs (5%).
De respons is niet hoog genoeg om te spreken over volledig representatieve resultaten. Echter geven de resultaten wel aanknopingspunten om in de vervolgfase dieper op de motieven van leden en donateurs in te gaan tijdens het vervolg van het proces om te komen tot een toekomstvisie en strategie.

De vragen naar de motivatie voor deelname zijn gesteld met het oog op het opstellen van een toekomstvisie en verkenning van mogelijkheden voor nieuwe duurzame energieprojecten. We hebben aangenomen dat de achterliggende redenen van mensen om lid te worden van de coöperatie een indruk geven voor het al dan niet bestaan van potentie om deze coöperatie uit te breiden naar nieuwe duurzame energieprojecten of een bredere burgerbeweging. De vragen gingen niet over de bereidheid om in de toekomst deel te nemen of te investeren. Daarover zijn dus op basis van deze resultaten geen conclusies te trekken.

Wat waren voor u redenen om bij de coöperatie aan te sluiten?
Op deze vraag konden meerdere antwoorden worden gegeven. In onderstaande diagram de scores van de redenen om aan te sluiten.Redenen aansluiten cooperatie

17 personen hebben nog een andere reden aangegeven. Deze redenen zijn heel gevarieerd: van willen bijdragen aan de lokale energietransitie en het zelf kunnen afnemen van de elektriciteit, beroepsmatige interesse en zienswijzen op de rol van burgers tot aan de esthetiek van de molens zelf.

Indien aandelen gekocht: wat was de motivatie om te investeren in het windpark?
Op deze vraag konden meerdere antwoorden worden gegeven. In onderstaande diagram de scores van de redenen om te investeren in het windpark.Motivatie investeren

De antwoorden op deze vraag suggereren draagvlak voor een duurzame lokale (burger)
energiebeweging. Opvallend is dat de ideële motieven meer aanhang hebben dan de financiële motivatie. Al blijkt uit de toelichtingen dat het eigendom van een stukje windmolen voor een aantal mensen wel van groot belang is, omdat ze zich daarmee concreet onderdeel voelen uitmaken van de energietransitie of om zeggenschap te hebben in de coöperatie.

Kort samengevat: Sympathie voor samenwerking – lokaal en met burgers – springt in het oog. Het Nijmeegse karakter, financieel gewin en technische innovatie lijken van minder belang te zijn.

Indien geen aandelen gekocht: waarom niet?
Onderstaande diagram geeft inzicht in de redenen om geen aandelen te kopen. Dit is echter gebaseerd op een kleine respons van slechts 16 respondenten die geen aandelen hebben gekocht.

Waarom geen aandelen

Algemene persoonskenmerken

Opmerking vooraf: de persoonskenmerken zijn gebaseerd op de resultaten van deze vragenlijst. Deze persoonskenmerken zijn indicatief voor, maar niet direct te extrapoleren naar de rest van de coöperatie.

Woonplaats

Bijna 70% van de respondenten woont in Nijmegen: 1/3 van hen in Noord en 2/3 ten zuiden van de Waal. De overige respondenten wonen verspreid rondom Nijmegen.
De herkomst van de respondenten stemt in grove lijnen overeen met de geografische spreiding van het totale leden- en donateursbestand.Spreiding ledenbestand WindpowerNijmegen

Leeftijd en geslacht

Opvallend is de relatief hoge leeftijd van de respondenten:
29 personen zijn ouder dan 65 jaar.
66 personen zijn tussen 51 en 65 jaar.
51 personen zijn tussen 36 en 50 jaar.
Slechts 1 persoon is jonger dan 25 en 1 andere respondent is tussen de 26 en 35 jaar. Of dit overeenstemt met de gehele leden- en donateurspopulatie zou nader onderzocht kunnen worden op basis van de ledendatabase.

De enquête is ingevuld door 94 mannen en 54 vrouwen.

Opleidingsniveau en type huishouden

Opvallend is het hoge opleidingsniveau van de respondenten: 131 personen hebben een hbo of wo-opleiding, dat is 88% van het totaal. De respondenten hebben een gevarieerd type huishouden (40 eenpersoonshuishoudens, 47 paren met kinderen, 59 paren zonder kinderen).

Voorlopige conclusie

Onze coöperatie is op sommige punten erg gevarieerd en lijkt met name qua opleidingsniveau homogeen. Motivaties om lid te worden variëren, hoewel bijdragen aan duurzame energie de – voor de hand liggende – gemene deler is. Bijdragen aan de energietransitie, een betere wereld en lokale initiatieven zijn motivatoren voor onze leden. Ideële motieven lijken belangrijker dan financiële motieven.

Het proces om te komen tot een toekomstvisie, strategie en toekomstbestendig organisatiemodel wordt in het najaar vervolgd. Lees hier meer.