24-05-2018

Integriteitscommissie

Omdat er veel geld omgaat in de coöperatie en haar projecten, vinden leden en bestuur het belangrijk dat (financiële) integriteit hoog in het vaandel staat. Daarom is een gedragscode opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. De Integriteitscommissie controleert de juiste uitvoering van deze gedragscode.

Deze gedragscode heeft grofweg als doel de integriteit van de coöperatie te bewaken, met als achterliggende doelstelling de goede reputatie van de coöperatie te bevorderen en te beschermen. De leidende beginselen hierbij zijn: non-discriminatie, transparantie en objectiviteit.

De commissie adviseert zowel het bestuur als de leden van de coöperatie bij vragen over integriteit. Leden kunnen hiertoe een vraag of een melding indienen bij de commissie. Indien gewenst kunnen leden dit ook anoniem doen waarbij het contact alleen via de commissie verloopt en hun naam niet bekend wordt gemaakt aan het bestuur.

De commissie is bevoegd om onderzoek te doen naar aanleiding van een melding, maar zij is niet bevoegd om direct rechtsgevolgen te verbinden aan een melding of het onderzoek naar aanleiding van een melding. Met andere woorden, de taak van de commissie is primair een adviserende taak. Jaarlijks rapporteert de commissie aan de Algemene Vergadering over de meldingen en andere integriteitsvragen die gerezen zijn in het voorgaande kalenderjaar.

De integriteitscommissie bestaat uit Jos Reinhoudt en Marc van Lieshout. Er is momenteel een vacature voor een nieuw commissielid. Voor alle vragen of meldingen is de commissie te bereiken via integriteit@windparknijmegenbetuwe.nl