24-05-2018

Eerste uitkering rendement medio 2018

De berekening van het rendement gebeurt op basis van de jaarcijfers van Windpark Nijmegen-Betuwe BV over 2017. De jaarrekening wordt vastgesteld nadat de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), naar verwachting in mei/juni 2018, de definitieve subsidiebijdrage heeft bepaald. De hoogte van de subsidiebijdrage hangt af van de hoeveelheid energie die het windpark in 2017 heeft geproduceerd.

Het financieel jaarverslag 2017 van het windpark wordt definitief vastgesteld, nadat alle rekeningen zijn verwerkt. Windparkdirecteur Pim de Ridder: ‘De RVO-beschikking is de laatste informatie die we over 2017 krijgen. We denken dat die in juni 2018 op de deurmat valt. Dan berekenen we hoeveel dividend Windpark Nijmegen-Betuwe BV kan uitkeren aan coöperatie WindpowerNijmegen. Die zorgt op haar beurt voor uitkering van het rendement aan de houders van Nijmeegse windaandelen.’

Procedure opstellen jaarrekening

De opstelling van de jaarrekening is een nauwgezet proces. De directie van Windpark Nijmegen-Betuwe BV stelt samen met een accountant eerst een concept op. Deze wordt besproken met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Die AVA bestaat, naast twee bestuursleden van WindpowerNijmegen en een vertegenwoordiger van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland.
Daarnaast vindt een ‘financieel revisiegesprek’ met de bank plaats. ‘De bank stelt eisen aan de financiële middelen die de BV tot haar beschikking moet hebben. Die mogen niet onder een afgesproken minimum komen. Op basis van het revisiegesprek wordt de uitkering van Windpark Nijmegen-Betuwe aan WindpowerNijmegen vastgesteld en uitgekeerd. Dan kan de coöperatie de leden informeren over de uitkering van rendement per windaandeel en de uitkering in gang zetten’, vertelt De Ridder.

Eerste rendement rond de zomer van 2018

Het eerste rendement van Windpark Nijmegen-Betuwe wordt naar verwachting rond de zomer van 2018 uitgekeerd, in de periode juli – september. Zoals ook is toegelicht in de informatiebrochure Windpark Nijmegen-Betuwe zijn de te verwachten inkomstenstromen uit het project in de eerste operationele jaren van het project beperkt. Dit komt vooral door de financieringslasten die in de eerste vijf jaar zwaar drukken op de rendementen.

Waardestaat

Uiterlijk 1 maart 2018 ontvangen alle leden van coöperatie WindpowerNijmegen een informatiebrief over de waarde van de Nijmeegse windaandelen op 1 januari 2017. Deze waardestaat is nodig voor de inkomstenbelasting over het jaar 2017. ‘Windaandelen worden door de Belastingdienst gezien als vermogen. Bij je belastingaangifte moet je de waarde van je Windaandelen daarom optellen bij je vermogen’, vertelt penningmeester Erik Kemper van WindpowerNijmegen. ‘De administratieve boekwaarde van de windaandelen is afhankelijk van de waarde van Windpark Nijmegen-Betuwe BV en de gemaakte kosten van de coöperatie. De administratieve boekwaarde is een financiële berekening, en is niet hetzelfde als de marktwaarde van de windaandelen. Die wordt bepaald door vraag en aanbod en te verwachten uitkeringen uit het windpark in toekomstige jaren.’

Lees meer over de boek- en marktwaarde van de windaandelen.

Coöperatie WindpowerNijmegen / november 2017