24-05-2018

Café van de Toekomst: inspirerende avond

Voor de gelegenheid was Siward Zomer (voorzitter van ODE Decentraal en coöperatie De Windvogel) uitgenodigd. Zomer opende met zijn inspirerende woorden over de zeven beginselen van een coöperatie. Het bestuur van WindpowerNijmegen gaf vervolgens een samenvatting van het strategieproces en de huidige stand van zaken. Daarna zijn de ruim honderd aanwezigen in groepen in gesprek gegaan rond de thema’s Projecten in stad/regio, Educatie, Projecten in wijken en het Verbreden van de beweging.

Het Café van de Toekomst had drie doelen:
– Voorlichten van leden en belangstellenden over de stand van zaken rond de strategie en presenteren van de strategie op hoofdlijnen.
– Gelegenheid bieden om de strategie te verrijken en te verdiepen, bijvoorbeeld met gemiste informatie of verdieping van bestaande inzichten.
– Het interesseren van aanwezigen voor een actieve rol in de uitbouw van de coöperatie.

In twee rondes werd vervolgens in kleine groepen gesproken over de genoemde vier thema’s. Dit leverde geanimeerde gesprekken en heel veel inspirerende ideeën op, die hierna kort zijn samengevat.

Projecten op stads- en regioniveau

De coöperatie is in staat geweest om in korte tijd tot wel 1500 bewoners te mobiliseren om zich actief in te zetten voor het oprichten en runnen van een coöperatie en het promoten en financieren van het windpark. dat is een prachtig wapenfeit en op die ervaring kunnen we voortborduren in nieuwe projecten. Denk aan de tender van 17 gemeenten voor de inkoop van duurzame stroom en de ontwikkeling van Energielandschap De Grift rond het windpark. De ene groep is helemaal ingegaan op de tender, terwijl de andere groep concretere projecten op De Grift heeft besproken.

Educatie

Onze coöperatie hecht aan een snelle groei van het duurzaam bewustzijn onder Nijmeegse burgers. Een belangrijk instrument is educatie; daar gaan we dan ook mee door. De deelnemers aan de gesprekstafels waren zeker voor een rol in educatie, hoewel beide tafels noemden dat we duidelijk keuzes moeten maken. Verschillende opties zijn genoemd zoals de Mussenhut als educatiecentrum, gaming, Blowlands Festival herhalen, gastlessen. Ook werd genoemd dat we zoveel mogelijk moeten aanhaken bij instellingen en bestaande initiatieven.

Projecten op wijk- en buurtniveau

Er bestaan diverse initiatieven in de stad van energieprojecten op straat of buurtniveau. Denk aan zonneprojecten, besparingsacties, klimaatstraatfeesten. WindpowerNijmegen kan in de toekomst een rol spelen om dit soort initiatieven verder te helpen, bijvoorbeeld met inhoudelijke kennis en onze communicatie-ervaring. De groepen benoemden verschillende rollen voor de coöperatie, zoals informatie, kennis delen, ambassadeurs inzetten, faciliteren, communicatie. Steekwoorden zijn aardgasloos, energie, delen, advies. De vragen die werden gesteld gingen ook in op hoe onze rol naar de gemeente/overheid zou moeten zijn en of we ons niet moeten concentreren op energie? 

Verbreden en verdiepen van de beweging

We gaan aan de slag met diverse nieuwe projecten, educatie en connectie op wijk- en buurtniveau. Ons netwerk zal daardoor groeien. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk burgers en bedrijven bereiken. Zonder hen kan de energietransitie niet slagen immers. Maar niet iedereen laat zich verleiden met duurzame energie. Ideeën die besproken zijn waren om vooral ook bedrijven en grote organisaties te betrekken, bijvoorbeeld via ondernemersverenigingen. Maar ook VVE’s en woningcorporaties en de samenwerking met andere coöperaties. Bovendien is samenwerking met de gemeente hierin belangrijk. Ten slotte wordt het bieden van meer werkgelegenheid genoemd, evenals heldere opbrengsten communiceren en het betrekken van nieuwe doelgroepen als jongeren, vrouwen, NEC.

Vervolg: vaststellen strategische doelen, kansen en voorwaarden

Naar aanleiding van het Café van de Toekomst en andere reacties die we tijdens het Café van de Toekomst en per e-mail op dit concept hebben ontvangen, maakt het bestuur een definitief voorstel voor de toekomststrategie van onze coöperatie. Dat voorstel ontvangen leden en donateurs bij de agenda en stukken voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 februari (uiterlijk een week voor de bijeenkomst). Hierover nemen we dan op de ALV een besluit.

Daarna: voorstel toekomstige organisatiestructuur

In dit proces zijn we op zoek gegaan naar onze strategische doelen, kansen en voorwaarden. We maken heel bewust de keuze om eerst onze strategische toekomstvisie vast te stellen. Dit willen we doen op de Algemene Ledenvergadering van 20 februari. Op basis daarvan gaan we bepalen welke organisatiestructuur nodig is om deze toekomstvisie zo goed mogelijk in te kunnen kleuren. Uiteraard is een organisatiestructuur ook van groot belang, maar deze volgt wat ons betreft de strategische keuzes. Hoe dan ook zullen we de financiële belangen van de huidige leden waarborgen.

Samenvatting: Caroline de Greeff (bestuur coöperatie WindpowerNijmegen)