24-05-2018

Bestemmingsplan en MER ter visie

Een belangrijke mijlpaal is bereikt. Het Nijmeegse College van B&W heeft op 11 maart het ontwerp-bestemmingsplan voor het Nijmeegse deel van het windpark vastgesteld. Daarmee start de procedure die moet leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan ter plekke voor windturbines.

Vanaf 26 maart liggen het ontwerp-betsemmingsplan, het Milieu Effect Rapport (MER) en diverse onderliggende rapporten ter inzage. Er is dan zes weken de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Ook de Commissie voor de MER zal een reactie geven. Waarschijnlijk kort na het zomerreces wordt dan het definitieve bestemmingsplan, plus een inspraaknotitie, voorgelegd aan de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad groen licht geeft wordt het, wanneer ook het vergunningtraject is doorlopen en de financiering rond is, mogelijk om op Nijmeegs grondgebied vijf windturbines te bouwen met een tiphoogte van 150 meter. Of er voor de vier turbines op Overbetuws grondgebied een initiatief komt is nog niet bekend.