24-05-2018

Archeologen op zoek naar spectaculaire vondsten

Onze windmolens maken deel uit van bedrijventerrein Grift Noord. Archeologen van gemeente Nijmegen hebben dit gebied in 2013 voor het eerst onderzocht op archeologische resten, door proefsleuven te graven. Dit onderzoek toont aan dat de windturbines komen op percelen waarvan de ondergrond archeologische sporen en vondsten bevatten.

IJzer- en Romeinse tijd

“Vier van de vijf windturbines liggen buiten de concentraties van sporen en vondsten en kunnen zonder belemmering van de archeologische monumentenzorg worden aangelegd”, zegt Cees Koot van Bureau Leefomgevingskwaliteit en Archeologie Nijmegen. “De meest westelijke turbine ligt op een nog niet onderzocht perceel en daarom helpen wij mee bij het aanleggen van de fundering, zodat we eventuele archeologische resten veilig kunnen stellen. We verwachten archeologisch materiaal aan te treffen in de leidingensleuf, met name aardewerk en metalen voorwerpen. Dit kan afkomstig zijn uit de ijzertijd of Romeinse tijd. Na de Romeinse tijd waren deze gronden vooral in gebruik als landbouwareaal.”

Bij graafwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter (dit is bij de fundaties en de kabels) zal steeds een archeoloog van de gemeente aanwezig zijn. Op het terrein worden ook twee sloten aangelegd om extra waterberging te creëren. Het zand dat hieruit komt wordt door archeologen onderzocht. Mochten zij een spectaculaire vondst doen, dan laten we dat natuurlijk weten.

graafwerk
Archeologen van gemeente Nijmegen volgen de graafwerkzaamheden bij Windpark Nijmegen-Betuwe nauwgezet om eventuele archeologische resten veilig te stellen.