24-05-2018

Geen winstuitkering Windpark Nijmegen-Betuwe 2018

In de nieuwsbrief van september gingen we er nog van uit dat de rendementsuitkering 2018 op korte termijn zou kunnen plaatsvinden. Alle seinen stonden op groen. De AVA  (Algemene vergadering van Aandeelhouders) had de jaarrekening goedgekeurd en alleen de accountant en de Rabobank moesten nog een laatste toets doen. Wat we niet hadden verwacht was dat die toets negatief uitviel. Er wordt getoetst op 9 criteria. De cijfers over 2018 voldoen aan 8 van deze formele 9 criteria. Het criterium dat niet voldoet houdt in dat er over 2018 meer geld moet binnenkomen dan dat er wordt uitgegeven. In dit zogenaamde cash flow criterium komen we echter net iets (ongeveer 3000 euro) tekort om aan deze voorwaarde van de bank te voldoen. De oorzaak is een eenmalige uitgave in 2018 zonder structurele gevolgen in een verder gezonde financiële situatie. Vooral omdat het genoemde criterium net niet is behaald, de andere criteria wel ruimschoots en de financiële situatie goed is, voelt dit dan ook als zeer streng. Echter, zonder toestemming van de bank mogen we niet uitkeren.

Op 11 oktober hebben we alle windaandeelhouders geïnformeerd in de hoop er op korte termijn met de bank uit te komen. Dat is in de afgelopen weken geprobeerd, maar de bank blijft bij haar formele standpunt. Dit betekent dat er weliswaar geld op de plank ligt, maar dat dit pas medio 2020, na het vaststellen van de jaarrekening 2019, vrijkomt en uitgekeerd kan worden. Het uit te keren bedrag mag niet besteed worden aan andere zaken. Risico’s zijn er niet, maar we mogen niet uitkeren.

Zoals al eerder is aangegeven is dit heel erg vervelend en doen we er alles aan om zo’n situatie in de toekomst te voorkomen. Vervolgoverleg met de bank is daarvan een onderdeel. In de ALV van december staat het onderwerp op de agenda.

Bestuur WPN

Reactie Raad van Commissarissen:

‘Zoals bekend houdt de Raad van Commissarissen (RvC) toezicht op – onder meer – de financiële gang van zaken in de Windpark Nijmegen-Betuwe BV. Ik heb zitting in de RvC op voordracht van de coöperatie WindpowerNijmegen. Bij de behandeling van de jaarstukken van 2018 werden we geconfronteerd met het feit dat niet aan alle voorwaarden voor uitkering van het dividend over 2018 kon worden voldaan. Dat is nadrukkelijk het gevolg van een eenmalige situatie en een nogal technische opstelling van de bank en heeft dus op geen enkele manier betrekking op de financiële gezondheid van de vennootschap. De onderneming Windpark Nijmegen-Betuwe bv is gezond en draait prima. Er is dan ook alle reden om aan te nemen dat vanaf komend jaar de dividenden weer op verwacht niveau zullen zijn.’

Ruud Schuurs, lid RvC